środa, 26 sierpnia 2020

Chłop z rëbama

Negombo Sri Lanka July 24 2017 - Man selling fish at the fish ...

Jeden chłop jachôł z rëbama. Tam òn widzôł jednégò lësa, ten leżôł na mùrawie jak zdechłi. Òn mëslôł, że ten lës béł zdechłi, i òn gò wrzucył na wóz do tich rëbów. Ale ten lës béł żëwi ju òn wzął te wszëstczé rëbë z te wòza, tak letkò wërzucył. Czej ten chłop przëjachôł dodóm, tej òn mëslôł, że òn miôł rëbë i lësa, ale rëbë i lës bëłë précz. 

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 12-latka ze Smołdzina w Gminie Przodkowo.

środa, 19 sierpnia 2020

Parobk i mòra

ᐈ Scary ghosts stock pictures, Royalty Free ghost photos ...

To béł jeden parobk, òn służił ù jednégò gbùra i spôł na górze w jedny kòmòrze. W nocë òn czuł, że co szło trapach, a tej to przëszło do niegò w tã kòmòrã i legło na niegò tak czãżkò, że òn sã ni mógł rëszëc. Za swòjim wózkem stojôł jeden czij i òn chcôł za tim sągnąc, ale òn ni mógł ti rãczi pòdniesc i mùsził leżec. Ale w tim czasu òn przëszedł tak dalek, co òn ten czij dostôł, i tej òn bił to, co na nim leżało, mòcno i zarô zdżinãło. I òn ùsnął. Pòrene jak òn na pòle jachôł, òn widzôł jednã białkã z ti wsë, co mia jednã chùstkã wkół głowã ùwiązané. Òn sã ji pitôł, co ji bëło, i òna rzekła: "Jô ùpadła i przéczidła so głowã". Ale òn wiedzôł, że to ta mòra bëła, ti jaczi òn w ti nocë ta głowã przéczidł. 

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 13-latka z Bielaw w Gminie Przodkowo.

środa, 12 sierpnia 2020

Białka i zając

ᐈ Easter rabbit stock pictures, Royalty Free easter bunny images ...

Jedna białka nëka swiniã na mark a przeda za dwadzesce talarów. Òna nie chca te pieniãdze zgùbic, tej òna je zawiąza w sznëpelduk i szła dodóm. Jak òno szła, òna widza zająca, ten leżôł sztël a spôł. Ta białka szła tam a chwëcëła te zająca za ùszë. A le ten zając sztrãplôł tima nogoma, co òna gò ni mògła ùtrzëmac. Tej òna wzãła sznëpelduk a mù związała nodżi, co òn so ni mógł òbrôcac, tej òna gò wzãła we fartuch. Ale czej òna szła dali, tej òna wlazła na kam a ùpadła, tej ten zając ji wëpôdł z te fartucha. Tej ten sznëpelduk so òdwiązôł òd tich przédnych nogów a ten zając ùcekł a ten sznëpelduk z tima pieniãdzama béł przë tich tilnych nogach przëwiązóny. Tej ta białka wrzeszcza: "Panie zającu, wezce wszëstkò, òstawce le mie te pieniãdze!" 


Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 14-latkę z Diablego Błota w Gminie Przodkowo.

środa, 5 sierpnia 2020

Krôsniãta

ᐈ White dwarfs stock pictures, Royalty Free dwarf images ...

Te krôsniãta są môłi lëdze. Òne noszą czerwòné wãpsë i czerwòné czôpczi i czej jim chto pòstawi mléka, tej òne to rade wezną. Ale òne ni mògą nick cerpiec czekawich lëdzy. Tam bëlë lëdze, ti miele w tim chléwie krôsniãta. Tej òni chcelë widzec te krôsniãta a tã pòdłogã pòtrzepelë limem a mëslëlë, że te krôsniãta bë w tim limie òstałë. A witro pòrene òni zazdrzelë, tej bëło w chléwie stopë a żódnégò krôsniãca nie bëło tam. Wprzódë bëła ta chòwa wiedno dobrô, ale òd te czasu ta chòwa bëła chòdô a lëchô. To przëszło przez to, że ti lëdze bëlë czekawi. Czej bë òni tim krôsniãtóm delë pòkù, tej bë jim bëło szło wiedno dobrze, ale òni jim nijak delë pòkù a tej przez to jim szło lëchò. 

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 14-latkę z Prątek w Gminie Przodkowo.

środa, 29 lipca 2020

Francuzowie


History: Napoleonic Wars Army Structure - Warlord Games

To bëło przed sto lat, tej tu bëlë ti Francuzowie. Òni nëkelë précz tã chòwã i wzãlë tim lëdzóm zbòżé a wszëstkò, co òni mielë, tak co òni ni mielë nic do żëcô. Jak ti Francuzowie przëszlë z Ruslantu nazôd, tej ti lëdze jich zabilë a wzãlë jima, co òni mielë. Tam béł jeden òficér, ten miôł tã krichskasã kòle sebie. Tej òn czuł, że ti gbùrzë za nim czekelë a gò chcelë zabic. Òn wiedzôł, żebë òn ni mógł dodóm przińc z tą krichskasą, a òn zakòpôł tã kasã a kùpił òd jednégò gbùra czitle a òblókł a tej jegò nicht nie znôł, że to béł Francuza. A òn nie béł zabiti. A to nie bëło dalekò òd Przedkòwa. Za wiele lat, jak ta wòjna bëła do kùńca, dwaji panowie przëszlë a kòpelë za tą krichskasą, to bëlë ti sënowie tegò òficéra, ale jô nie wiém, że òni tã krichskasą nalezlë.

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 14-latka z Kosowa w Gminie Przodkowo.

czwartek, 23 lipca 2020

Stôri żôłnérz

Young German Soldier (1918) image - WW1 Reference Group - Mod DB

Stôri Fric szedł rôd szpacérą i czuł, co ti lëdze gôdelë. Rôz òn sã òblókł jak żôłnérz i szedł karczmã, tam gdze ti żôłnérze wiedno chòdzëlë. Tam òn trafił jednégò żôłnérza, ten sedzôł wedle stołu i pił. Ten stôri Fric sôdł do niegò. Tej òn gò pitôł sã: "Brace, jak të dostôł tëli pieniãdzy, co të mòżesz tak wiele pic?" Ten żôłnérz òdpòwiedzôł: "To jô cë pòwiém. Zdzë le, jô przedôł mòjã szablã a zrobił sã z drewna, tej jô dostôł te pieniãdze.

Na drëdżi dzéń ten żôłnérz mùszëł do króla przińc a jegò général bëł téż tam. Tej mówił ten król: "Twój général pòwiedzôł mie, że të jes taczi dobri żôłnérz. Jô chcã widzec, że to prôwda je. Wëcygnij swòjã szablã i ùtnij généralowi głowã!" Ten żôłnérz mówił: "Czej jô móm temù généralowi z tą mòją szablą tã głowã zetnąc, tej jô bë chcôł, żebë jô miôł taką drewnianą szablã!" Jak òn wëcygnął tã szablã, tej òn miôł taką drewnianą szablã. Tej ten stôri Fric sã smiôł i mówił: "Të to rozmiôł sobie pòmòc, tej të nie bãdzesz òbsztrôfòwóny. Ale nie zrób taczi znôù, tej cë pùdze lëchò.

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 13-latka z Osowej Góry w Gminie Przodkowo.

środa, 15 lipca 2020

Mądri széper

Shepperd and herd of sheep Jordan - Slice Of Torch Ginger

W jedny wsë béł széper, ten béł mądrzészi jak wszëscë gbùrë. Temù ti gbùrzë sã gòrzëlë i chcelë ùtopic tegò òwcarza. Òni gò wetklë w miech i gò zanieslë do rzéczi. Ale jak òni tam przëszlë, to bëło pôłnié i òni biegelë wszëscë chùtkò dodóm pôłnié jesc. I ten miech z tim òwcarzem òni òstawilë leżąc na brzegù. Tej przëszedł cëzy òwcôrz z òwcama do rzéczi. Jak ten òwcôrz, co w miechù béł, czuł te òwce jidąc, tej òn wrzeszôł: "Jô nie chcã bëc mądrzészi!" Ten cëzy òwcôrz to czuł i rzekł: "Jô bë béł rôd mądrzészi". Tej wrzeszczôł ten, co w miechù béł: "Tej rozwiąż ten miech i pùszcz mie i wlez sóm, tej të bãdzesz mądrzészi". Tej ten cëzy òwcôrz gò wëpùscył i wlôzł sóm i òn zawiązôł ten miech i nëkôł te òwcë précz. 

Jak ti gbùrzë bëlë najadłi, òni przëszlë nazôd. Tej ten òwcôrz wrzeszczôł: "Jô chcã rôd bëc mądrzészi jak jô jem!" Tej ti gbùrzë sã gòrzëlë jesz wiãcy i wrzucëlë tegò òwcarza w wòdã, że òn sã ùtopił. Jak òni dodóm szlë, jich òwcôrz przëszedł z òwcama. Òni sã dzëwilë i rzeklë: "Gdze të dostôł te òwce?" Òn rzekł: "Jô je nalôzł w rzéce". Òni sã pitelë: "Je tam jesz wiãcy òwc?" Òn rzekł: "Wiãcy jak wa mòżeta rechòwac". Tej òni biegelë nazôd do rzéczi i wskòklë i sã ùtopilë wszëscë. 

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 13-latkę z Pomieczyńskiej Huty w Gminie Przodkowo.